Distribution

Канали на дистрибуција за сите програми на производи

Директна дистрибуција за град Скопје

– угостителство

– малопродажба

– големи ланци

– специјализирани продавници

Директна дистрибуција за внатрешност

– големи ланци

– специјализирани продавници

Индиректна дистрибуција преку суб дистрибутери за Скопје и внатрешност

– угостителство,

– малопродажба

– големи ланци

– специјализирани продавници